మృదువుగా మెలగండి

సమాజంలో బలవంతులు, బలహీనులపై దీన నిరుపేద జనాలపై దౌర్జన్యాలకు పాల్పడటమనేది తరతరాలుగా జరుగుతూ వస్త ...

Read More