ధర్మ సందేహాలు

ఎడారిలో పని చేసే కార్మికులపై కూడా సామూహిక నమాజు అనివార్యమేనా? ప్రశ్న:  నేను ఒక ఎడారి ప్రదేశంలో ...

Read More

రమజాను

రమజాను నెలలో - ఉపవాస స్థితిలో - ఉపవాసికి వీర్యస్ఖలనం (ఇహ్తిలామ్‌) జరిగినట్లయితే, అతని ఉపవాసం (ర ...

Read More

రేపే ఈద్‌

ఈద్‌ అనేది అల్లాహ్‌ తరఫున బహుమతులు అందుకునే రోజు. పరి పూర్ణ విశ్వాసంతో, పుణ్యఫలాపేక్షతో ఉపవాసా ...

Read More