ఆలస్యం అమృతం విషం

''ప్రప్రథమంగా మానవుల కొరకు నిర్మించబడిన ఆరాధనా గృహం నిస్సందేహంగా మక్కాలో ఉన్నదే. దానికి సకల శు ...

Read More

హజ్‌ విధానం

జుల్‌హిజ్జ 8 వ తేదీ నుండి ప్రారంభమవుతాయి. ఈ రోజుని యౌముత్‌-తర్‌వియా అని కూడా అంటారు. ఈ రోజు హాజ ...

Read More

ఉమ్రా విధానం

తవాఫ్‌ కోసం పరిశుద్ధత (తహారత్‌) మరియు వుజూ అవసరం. అలాగే ఏడు సార్లు ప్రదక్షిణ చేయాలి. ప్రదక్షిణ ...

Read More

ఇహ్రామ్‌ దుస్తులు

మష్రూత్‌ ఇహ్రామ్‌: హజ్‌ మధ్యలో వ్యాధిగ్రస్తులవుతామేమోనన్న భయమున్న వారు ''ఓ అల్లాహ్‌! హజ్‌ నెరవే ...

Read More

మవాఖీత్‌

: మీఖాత్‌ అంటే ఓ నిర్ణీత సమయం మరియు స్థలం. ఇవి రెండు విధాలు 1) మీఖాతె జమానీ 2) మీఖాతె మకానీ. ...

Read More

ప్రయాణానికి ముందు

హజ్‌ ఉమ్రాలు కేవలం అల్లాహ్‌ ప్రసన్నతను కోరుతూ పరలోక సాఫల్యాన్ని కాంక్షిస్తూ చిత్తశుద్ధితో చేయాల ...

Read More