హజ్‌ ఔన్నత్యం

అల్లాహ్‌ ఇలా సెలవిచ్చాడు: 'హజ్‌ మరియు ఉమ్రా అల్లాహ్‌ (ప్రసన్నత) కోసం పూర్తి చేయండి'. (అల్‌ బఖర: ...

Read More

ఆలస్యం అమృతం విషం

దాని స్థానే భూమివై ఒక ఆరాధనా కేంద్రాన్ని విశ్వ జనుల కొరకు నిర్మించమని అల్లాహ్‌ సుబ్‌హానహు వ త ...

Read More

హజ్ ఆదేశాలు

 షేఖ్  హబీబుర్రహ్మాన్ హజ్‌ ఇస్లాం యొక్క కీలక భాగాలలో ఒక భాగం. దైవప్రవక్త(స) ఇలా ప్రవచించారు: &# ...

Read More