మేజోళ్ళపై మసహ్‌

పాదాలను చీలమండలం వరకు కప్పివేసే తోలుతో చేయబడిన మేజోళ్ళ వంటి చెప్పుల్ని ఖుఫ్‌, ఖుఫ్ఫైన్‌ అనంటారు ...

Read More

వుజూ

ప్రళయ దినాన నా అనుచర సమాజం ప్రజలు వుజూ కారణంగా తమ కాళ్ళు చేతులు మెరిసి పోతున్న స్థితిలో హాజరవుత ...

Read More

పరిశుభ్రత

మన కంటికి కనబడకుండా కేవలం షరీయతు ద్వారా మాత్రమే అపరిశుభ్రమ యినదని తెలిసే అశుద్ధత. తనలోని వాసన, ...

Read More

పాత్రలు

వెండి, బంగారు పాత్రలు వినియోగం అన్ని వేళల నిషిద్ధమే. వుజూ కోసంగానీ నీరు త్రాగడానికి గానీ వెండి ...

Read More

తహారత్‌

తహారత్‌ అంటే నిఘంటువ ప్రకారం శుచి,శుభ్రత అని అర్థం.'తతహ్హర్‌ బిల్‌ మా'' అంటే అన్ని విధాల కల్తీ ...

Read More

ఫిఖహ్‌

తాము అవలంబించే ధర్మం గురించి మరింత ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలన్న జిజ్ఞాస, ఆసక్తి గలవారి ప్రయోజనార్థ ...

Read More

ప్రార్థనలు

''రబ్బనా జలమ్‌నా అన్‌ఫుసనా, వ ఇల్లమ్‌ తగ్‌ఫిర్‌ లనా, వ తర్‌హమ్‌నా లనకూనన్న మినల్‌ ఖాసిరీన్‌''. ...

Read More