దుఆ (ప్రార్థన)

ముహమ్మద్ ఇక్బాల్ కీలా ”రుకూ (నమాజ్‌) చేసే వారితో కలిసి రుకూ (సామూహిక నమాజు) చేయండి”. (దివ్యఖురా ...

Read More

సామూహిక నమాజ్‌

అనువాదం – హాఫిజ్ ముహమ్మద్ రసూల్ సామూహికంగా నమాజ్‌ చేయమని ఆదేశిస్తూ అల్లాహ్  ఇలా సెలవిచ్చా ...

Read More

ఇమామత్‌ ఆదేశాలు

ఇస్లామీయ ఆరాథనలు పుస్తకం నుండి నాయకుణ్ణి, పరిపాలకుణ్ణి ‘ఇమామ్‌’ అని పిలుస్తారు. కాన ...

Read More

నమాజు నియమాలు

ఈ తక్బీరును పలకటం విధి. ఇది పలకకపోతే అసలు నమాజే నెరవేరదు. ఇకపోతే నమాజు ప్రారంభించిన తర్వాత ఒక స ...

Read More

మసహ్

ఇస్లామీయ ఆరాథనలు పుస్తకం నుండి  ”శరీరావయవాలను నీళ్లతో కడగటానికి వీలు లేనప్పుడు లేక నీళ్ల ...

Read More

తయమ్ముమ్‌ వివరణ

ఇస్లామీయ ఆరాథనలు పుస్తకం నుండి ‘తయమ్ముమ్‌’ అంటే సంకల్పించటం అని అర్ధం. షరీఅత్‌ పరిభ ...

Read More

వుజూ వివరణ

ఇస్లామీయ ఆరాథనలు పుస్తకం నుండి దైవప్రవక్త(స) ఇలా ప్రవచించారు: ఏ వ్యక్తి అయినా వుజూ చేసిన తరువాత ...

Read More