శతమానం భవతి!

మనది ప్రజాస్వామ్య దేశం. సహనమూర్తులు, శాంతి కాముకులు భారతీయులు.125 కోట్ల మంది జనాభా ఉన్న మన దేశ ...

Read More

హిజ్రత్ ఔన్నత్యం

వీరు నా కుడి చేతిలో సూర్యుణ్ణి, నా ఎడమ చేతిలో చంద్రుణ్ణి తీసుకొచ్చి పెట్టి ఈ మహా కార్యాన్ని మాన ...

Read More

హజరె అస్వద్

ఇబ్న్ అబ్బాస్ (రజి) ఉల్లేఖనం ప్రకారం దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం కాబాకు ఆనుకొని ఇలా అన్న ...

Read More

ఎవరీ ప్రవక్తలు?

మనిషి సంఘజీవి అన్న మాట ఎంత నిజమో, మనిషి తనకు తెలియని దానికి శత్రువు అన్న మాట కూడా అంతే నిజం.మని ...

Read More

పర్వదిన పరమార్థం

పండుగ నాడు శృంతి మించి వ్యవరించని సముదాయం అంటూ లేదు; ఒక్క ముహమ్మద్‌ (స) వారి సముదాయం తప్ప. వారి ...

Read More