ఓ మానవుడా!

పరమ దాత ఆయిన నీ ప్రభువును గురించి ఏ విషయం నిన్ను మోసంలో పడవేసింది? ఆయనే ఒక రేతస్సు బిందువుతో ని ...

Read More

ప్రియమైన అమ్మకు…!

ప్రేమ - ఎన్నో హృదయాల, ఎన్నో జీవితాల కలయిక ప్రేమ. ప్రేమ ఎప్పుడూ స్వార్థాన్ని కాదు, త్యాగాన్ని నే ...

Read More

మనిషికి ఏమయింది?

వేకువై వెలిగే వాడొకడు, చీకటై బ్రతికే వాడొకడు. ప్రేమించే వాడొకడు, పొడిచి చంపే వాడొకడు. తర్కించే ...

Read More

సలహా-శ్రేయం

నీకు నీ సోదరునిపై గల హక్కుల్లో-అతను నీ నుండి మంచిని (సలహాను) ఆశిస్తే, నువ్వు అతని శేయ్రాన్ని కో ...

Read More

ప్రేమికుల రోజు

ముస్లింలకు అవిశ్వాసుల ఏ పండుగా జరుపుకోవటానికి అనుమతి లేదు. ఎందుకంటే పండుగలనేవి ప్రామాణిక గ్రంథా ...

Read More

ధర్మోపదేశం

ధనం ఏ నీడ ఉండని అంతిమ దినాన అది ఏ విధంగానూ అతనికి పనికి రాదు. పైగా దానిమీద మోజు పెంచుకుని, యుక ...

Read More