అనుమాన భూతం

దాంపత్య జీవితం   – – అది నమ్మకం అనే బీజంతో ఎదిగే మహా వృక్షం. దాంపత్య జీవితం – ...

Read More

తన కోపం తన శత్రువు

కోపం ఎందుకు వస్తుంది? అంటే, సాధారణంగా కోరింది కోరినట్లు గా జరగకపోవడం, అనుకున్నది సమయానికి అవ్వక ...

Read More

మేలిమి గుణం క్షమ

''వారు కలిమిలోనూ, లేమిలోనూ (ధర్మమార్గంలో) ఖర్చు చేస్తారు. కోపాన్ని దిగమ్రింగుతారు. ప్రజల పట్ల మ ...

Read More