పుస్తకం మస్తకం

పుస్తకం అన్నది రెండు అట్టల మధ్య కుట్టిన కొన్ని కాగితాల బొత్తిగా భౌతికంగా మనకు కనబడవచ్చు. కానీ, ...

Read More

అడుగు -ముందడుగు

అడుగు అనే సరికి అనేక అర్థాలు స్పృశిస్తాయి. అడిగినకొద్దీ అర్థాలు పుట్టుకొస్తాయి. అందుకే 'అడుగు త ...

Read More
None

గురుతర బాధ్యత

ఈ లోకంలో అందరూ ఏదో విధంగా బాధ్యులే. అందులో బాధ్యతనెరిగినవారే శ్రేష్ఠులు, ధన్యులు. అసలు బాధ్యత అ ...

Read More

ఆరోగ్యంపరిరక్షణ

మంచి నడవడిక, సౌశీల్యం, బలమైన ఆహారం, వ్యాయామం, ఉన్నతమైన ఆశయాలు, మంచి ఆలోచనలు ఇంకా సుఖసంతోషాలతో జ ...

Read More

నేను – నా లక్ష్యం – 4

ఈ వీడియోలో యునివర్సల్ ఇస్లామిక్ రిసెర్చ్ సెంటరు అధ్యక్షుడైన సోదరుడు షఫీ గారు వ్యక్తిత్వ వికాసం ...

Read More

నేను – నా లక్ష్యం – 3

ఈ వీడియోలో యునివర్సల్ ఇస్లామిక్ రిసెర్చ్ సెంటరు అధ్యక్షుడైన సోదరుడు షఫీ గారు వ్యక్తిత్వ వికాసం ...

Read More