New Muslims APP

ఇస్లాంలో స్త్రీ స్థానం

 ‘మేము మానవునకు తన తల్లిదండ్రుల యెడల మంచితనంతో మెలగటం విధిగా చేశాము. అతని తల్లి అతనిని బలహీనతపై బలహీనతను సహిస్తూ (తన గర్భంలో) భరిస్తుంది. మరియు ఆ బిడ్డ చనుపాలు మాన్పించే గడువు రెండు సంవత్సరాలు. నీవు నాకు మరియు నీ తల్లిదండ్రులకు కృతజ్ఞూడవై ఉండు. నా వైపునకే నీవు మరలి రావలసి ఉన్నది.”  సూరా లుఖ్మాన్ : 31:14

‘మేము మానవునకు తన తల్లిదండ్రుల యెడల మంచితనంతో మెలగటం విధిగా చేశాము. అతని తల్లి అతనిని బలహీనతపై బలహీనతను సహిస్తూ (తన గర్భంలో) భరిస్తుంది. మరియు ఆ బిడ్డ చనుపాలు మాన్పించే గడువు రెండు సంవత్సరాలు. నీవు నాకు మరియు నీ తల్లిదండ్రులకు కృతజ్ఞూడవై ఉండు. నా వైపునకే నీవు మరలి రావలసి ఉన్నది.” సూరా లుఖ్మాన్ : 31:14

ఆస్క్ ఇస్లాం పీడియా

మానవ హక్కులు

ఇస్లాంలో స్త్రీలు కూడా అల్లాహ్ ను ఆరాధించబడే విషయంలో ప్రశ్నించబడతారు. వారు మంచి ప్రవర్తన విషయంలో ఒకరిని ఒకరు మించిపోవడానికి ప్రయత్నించాలి. మానవత్వపరంగా ఇస్లాంలో స్త్రీ పురుషులు సమానులు. ఖుర్ఆన్ లో ఓ సూరా పేరు ‘సూరా నిసా’ అనగా ‘స్త్రీ’ అని ఉంది. అందులో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిచ్చాడు: “ మానవులారా!   మిమ్మల్ని   ఒకే ప్రాణి నుంచి పుట్టించి,దాన్నుంచే దాని జతను  కూడా సృష్టించి, ఆ ఇద్దరి  ద్వారా ఎంతో మంది   పురుషులను, స్త్రీలను వ్యాపింపజేసిన మీ ప్రభువుకు భయపడండి. ఎవరిపేరుతో  మీరు  పరస్పరం  మీకు కావలసిన వాటిని  అడుగుతారో  ఆ  అల్లాహ్‌కు  భయపడండి.  బంధుత్వ సంబంధాల  తెగత్రెంపులకు దూరంగా ఉండండి. నిశ్చయంగా అల్లాహ్‌ మీపై నిఘావేసి ఉన్నాడు.” ఖుర్ఆన్ సూరా నిసా 4:1. స్త్రీ అయినా, పురుషుడైనా జన్మించే విధానం ఒకటే కావున వారు మానవతా దృష్ట్యా సమానులు. కొన్ని మతాలు భావించేటట్లు స్త్రీలు దుష్ట శకునం కారు, పురుషులు కూడా పుట్టుకతో చెడ్డవారు కారు. అలాగే ఎవరిపై ఎవరికీ ప్రాధాన్యత లేదు, ఎందుకంటే అది సమానత్వానికి విరుద్ధం అవుతుంది.

 పౌర హక్కులు

ఇస్లాంలో స్త్రీలకు తమ సొంత నిర్ణయాలు తీసుకునే హక్కు ఉంది. తను తనకు ఇష్టమైన మతాన్ని స్వీకరించవచ్చు. ఖుర్ఆన్ లో ఇలా అనబడింది: “ధర్మం విషయంలో బలవంతం ఏమీ లేదు.  సన్మార్గం అపమార్గం  నుంచి ప్రస్ఫుటమయ్యింది.” (ఖుర్ఆన్ సూరా బఖరా 2:256) ఇస్లాం స్త్రీలను తమ అభిప్రాయాలను, భావనలను పంచుకునే అవకాశం ఇస్తుంది. అనేక సార్లు స్త్రీలు దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ను ధర్మం గురించి, అర్థశాస్త్రం గురించి, సామాజిక వ్యవహారాల గురించి ప్రశ్నించేవారు మరియు తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేసేవారు అని హదీసుల ద్వారా తెలుస్తుంది. ముస్లిం స్త్రీకి తన భర్తను ఎంచుకునే హక్కు ఉంది. చట్టపరమైన విషయాలలో ముస్లిం స్త్రీ సాక్ష్యం తీసుకోబడుతుంది. వాస్తవికంగా, ఏ విషయాలలో స్త్రీలకు జ్ఞానం ఉందో ఆ విషయాలలో వారి సాక్ష్యానికి విలువ ఇవ్వబడుతుంది.

 సామాజిక హక్కులు

మాతృత్వం గురించి చెబుతూ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఇలా అన్నారు: “తల్లి పాదాల క్రింద స్వర్గం ఉంది.” ఇబ్న్ మాజా 2771. ఈ విధంగా సామాజిక వృద్ధి, సాఫల్యానికి కారకులు స్త్రీలవుతారు. మానవుని ఎదుగుదలకు మొదటి మెట్టు అతని తల్లి అవుతుంది. ఎందుకంటే తల్లి చూపించే వాత్సల్యం, భద్రత, ఇచ్చే శిక్షణ వల్లే మానవుడు, మంచి పౌరునిగా ఎదుగుతాడు. అందువల్లే ప్రతి స్త్రీ విద్యావంతురాలై ఉంటే ఇటు మానవులకు, అటు సమాజానికి ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది.

ఆర్థిక హక్కులు

ముస్లిం స్త్రీకి ధనం సంపాదించే, ఆస్తి కూడగట్టే, చట్టపరంగా తన ఆస్తుల్ని తన ఇష్టానుసారం కాపాడుకునే హక్కు ఉంది. ముస్లిం స్త్రీకి వ్యాపారం కూడా చేసుకునే హక్కు ఉంది. ఆమె ఆస్తులపై ఎవరికీ, తన భర్తకు కూడా  ఎలాంటి హక్కు లేదు. ఈ విషయం గురించి ఖుర్ఆన్ ఇలా అంటుంది: “అల్లాహ్‌ మీలో కొందరికి మరికొందరిపై  దేని  మూలంగా విశిష్ఠతను ప్రసాదించాడో  దానికోసం ఆశపడకండి. పురుషులు  సంపాదించిన  దానినిబట్టి  వారి  భాగం వారికుంటుంది.  అలాగే స్త్రీలు  సంపాదించిన  దానినిబట్టి వారి భాగం వారికుంటుంది.   కాకపోతే మీరు అల్లాహ్‌ నుండి ఆయన అనుగ్రహాన్ని అర్థిస్తూ ఉండండి. నిశ్చయంగా అల్లాహ్‌ ప్రతిదీ తెలిసినవాడు.” ఖుర్ఆన్ సూరా నిసా 4:32

ముస్లిం స్త్రీకి బంధువుల వారసత్వపు హక్కు ఉంటుంది. ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ఉంది: “తల్లిదండ్రులు,  సమీప  బంధువులు  వదలివెళ్ళిన ఆస్తిలో పురుషులకు భాగం ఉంది.  అలాగే   తల్లిదండ్రులు,   సమీప బంధువులు వదలివెళ్ళిన ఆస్తిలో స్త్రీలకు కూడా భాగం ఉంది. ఆ ఆస్తి తక్కువైనాసరే, ఎక్కువైనాసరే (అందులో) వాటా మాత్రం నిర్ధారితమై ఉంది.” ఖుర్ఆన్ సూరా నిసా 4:7

 భార్య హక్కులు

ఖుర్ఆన్ లో ఇలా సెలవియ్యబడింది: “మరి ఆయన సూచనలలోనే ఒకటేమంటే;  ఆయన మీ కోసం స్వయంగా మీలో నుంచే భార్యలను సృజించాడు- మీరు   వారి  వద్ద   ప్రశాంతత  పొందటానికి!ఆయన  మీ  మధ్య  ప్రేమనూ,    దయాభావాన్నీ  పొందుపరచాడు.  నిశ్చయంగా  ఆలోచించే వారి కోసం ఇందులో ఎన్నో సూచనలున్నాయి.” ఖుర్ఆన్ సూరా రూమ్ 30:21. ఇస్లాంలో పెళ్లి కేవలం శారీరికమైన కోరిక తీర్చే సాధనం మాత్రమే కాదు. ఇది అల్లాహ్ తరఫున ఓ సూచన మరియు సంకేతం. ఈ బంధుత్వంలో అల్లాహ్ ఆదేశానుసారం పరస్పర హక్కులు, బాధ్యతలు ఇమిడి ఉన్నాయి. అల్లాహ్ స్త్రీ, పురుషులను ఇచ్చి పుచ్చుకునే ప్రకృతి ధర్మంపై పుట్టించాడు. ఖుర్ఆన్ లో తెలియజేయబడిన చట్టాలను అనుసరించిన మీదట వీరి మధ్య సామరస్యపూర్వకమైన సంబంధం స్థాపితమవుతుంది.

పురుషులను అల్లాహ్ స్త్రీల సంరక్షకులుగా చేశాడు. పురుషులు కుటుంబ బాధ్యతలను కూడా నెరవేర్చాలి. జీవితాన్ని అల్లాహ్ ఆదేశానుసారం గడపండని తన కుటుంబాన్ని ఆదేశించడం కూడా అతని బాధ్యతల్లో ఒక ముఖ్యమైన బాధ్యత. కుటుంబ సభ్యుల పట్ల దయాగుణం కలిగి ఉండడంభార్య బాధ్యతల్లో ఓ ముఖ్యమైన బాధ్యత.  దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఇలా ప్రవచించారు: “తమ ప్రవర్తనలో మంచివారే ఉత్తమ విశ్వాసులు. మీ భార్యలతో మంచిగా ఉండేవారే మీలో ఉత్తములు.”

 భార్య బాధ్యతలు

హక్కులతోపాటు బాధ్యతలు కూడా వస్తాయి. కావున వారి భర్తల బాధ్యతలు వారిపై కొన్ని ఉన్నాయి. ఖుర్ఆన్ లో వివరించబడింది: “తమ  భర్తలు లేని  సమయంలో  అల్లాహ్‌   రక్షణలో  ఉంటూ  (తమ  శీలాన్నీ, భర్త సంపదను) కాపాడుతారు.” ఖుర్ఆన్ సూరా నిసా 4:34. భార్య తన భర్త రహస్యాలను కాపాడాలి. ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ భార్య తన భర్త పరువు, గౌరవాలు కాపాడుతూ ఉండాలి. భార్య తన భర్త సంపదను కూడా కాపాడాలి. ఆమె తన ఇంటిని, ఆస్తులను – దొంగతనానికి, నష్టానికి – గురికాకుండా రక్షించాలి. ఇంటి ఖర్చుల్లో  దుబారా ఖర్చు కాకుండా చూడాలి. తన భర్త ఇష్టపడని వ్యక్తిని ఇంటిలోనికి రానివ్వకూడదు. భర్త వేటిపైనైతే ఖర్చు చేయకూడదు అంటాడో వాటిపై ఎలాంటి ఖర్చు చేయకూడదు. భర్తతో అన్ని విషయాలలో పరస్పరం సహకరించుకోవాలి. అల్లాహ్ కు  క్రుతఘ్నుడితో సహకారం కుదరదు. అల్లాహ్ ఆజ్ఞకు విరుద్ధంగా ఏదైనా చేయమంటే ఆమె అతని మాటను త్రోసివేయాలి. భర్త కూడా భార్యను చులకనగా చూడకూడదు. అంతేకాదు, ఆమె అవసరాలను, సంతోషాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి.

 ముగింపు/ నిర్ధారణ

అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా అన్నాడు:“(చూడండి) అల్లాహ్‌ మరియు ఆయన ప్రవక్త ఏ   వ్యవహారం లోనయినా  ఒక   నిర్ణయం  చేసిన  తరువాత  విశ్వాసులైన ఏ పురుషునికిగానీ,  స్త్రీకి గానీ  తమకు వర్తించే ఆ వ్యవహారంలో ఎలాంటి స్వయం నిర్ణయాధికారం మిగిలి ఉండదు. ఒకవేళ ఎవరైనా అల్లాహ్‌కు, ఆయన ప్రవక్తకు  అవిధేయత  చూపితే  అతను స్పష్టమైన అపమార్గానికి  లోనైనట్లే (జాగ్రత్త!).” ఖుర్ఆన్ సూరా అహ్జాబ్ 33:36

ముస్లిం స్త్రీలకు1400సంవత్సరాల క్రితం ఏ పాత్రలు, బాధ్యతలు, హక్కులు ఇవ్వబడ్డాయో అవి నేటి స్త్రీలకు – పాశ్చాత్య దేశాల్లో – కూడా లేవు. సమాజంలో సమతూకం కోసం ఇవి అల్లాహ్ తరఫున అవతరింపజేయబడ్డాయి. ఒక్కోచోట ఏదైనా తప్పినట్టు కనిపిస్తే అది వేరేచోట పూర్తి గావించబడుతుంది. ఇస్లాం ముస్లింలకే కాదు పూర్తి మానవాళికి ఆచరించదగ్గ జీవనసరళి.

స్త్రీలు ఇస్లాంవైపుకు ఎందుకు మరలుతున్నారు

ప్రస్తుతం మీడియా ఇస్లాం పై అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నప్పటికీ, లేని పోని అభాండాలు వేస్తున్నప్పటికీ, ఇస్లాం స్త్రీలను నొక్కిపెడుతుందని చెబుతున్నప్పటికీఅల్లాహ్ కృప వల్లప్రపంచంలో వేగవంతంగా ప్రజలు స్వీకరిస్తున్న ధర్మం ఇస్లాం.ఇందులో విశేషమేమిటంటే ఇస్లాం స్వీకరిస్తున్న వారిలో ఎక్కువ శాతం ‘స్త్రీలే’.

ఖుర్ఆన్

ఇస్లాం లో స్త్రీ అయినా, పురుషుడైనా  అల్లాహ్ కు సమానం. వారి కర్మలకు చెందినంతవరకు స్త్రీ అయినా, పురుషుడైనా మంచి పనికి మంచి బహుమానం మరియు చెడ్డ పనికి ఘోరమైన శిక్ష అనుభవిస్తారు. ఖుర్ఆన్ లో ఇలా అనబడింది:భర్తలకు స్త్రీలపై హక్కులున్నట్లే స్త్రీలకు కూడా వారిపై హక్కులున్నాయి – కాని ఉత్తమ రీతిలో! కాకపోతే పురుషులకు స్త్రీలపై  ఒకింత ప్రాధాన్యత ఉంది. అల్లాహ్‌ సర్వాధికుడు, వివేచనాపరుడు.ఖుర్ఆన్ సూరా బఖరా 2:226

 హదీస్

ఖచ్చితంగా స్త్రీలు పురుషులు సమాన భాగాలు. తిర్మిజి,113;  సహీహ్ హుత్ తిర్మిజిలో అల్బాని గారు దిన్ని ధ్రువీకరించారు.

 ప్రస్తుత సమాజంలో స్త్రీల పరిస్థితి

సమాజంలో స్త్రీల స్థితి కొత్తదీ కాదు, పూర్తిగా పరిష్కరించబడనూలేదు. ఇస్లాం గురించి చెప్పేటప్పుడు స్త్రీలకు స్వేచ్చ లేదనీ, ఇంటివరకే– వంటవరకే పరిమితమైపోయిందనీ ప్రచారం చేస్తారు.కొందరైతే పరదా మూలంగా స్త్రీల స్వేచ్ఛ, ఎదుగుదల ఆగిపోయిందని గంటల కొద్దీ చెబుతూ పోతారు. వారందరికి ఒకే ప్రశ్న చాలు. అదేమిటంటే – యూరోప్, అమెరికాలాంటి నాగరికత దేశాలలో, అక్కడే పుట్టి పెరిగిన ఆడవారు ఇస్లాం ఎందుకు స్వీకరిస్తున్నారు. అక్కడి స్త్రీలు పాశ్చాత్య దేశాలు ఇస్తున్న స్వేచ్ఛను, స్వాతంత్ర్యాన్ని విడిచి, స్త్రీల స్వేచ్ఛకు అడ్డువేసే  ఇస్లాం ను ఎందుకు అవలంబిస్తున్నారు?

 పాశ్చాత్య దేశాల ‘స్వాతంత్ర్యాన్ని’ తిరస్కరించుట

పాశ్చాత్య దేశాల స్వాతంత్ర్యం స్త్రీలను దిగజార్చుతుంది, అదే ఇస్లాం వీరిని ఉన్నత స్థానం ఆపాదిస్తుంది. వారు స్త్రీల కొత్త సమస్యలు లేవనెత్తి పాత సమస్యలను వదిలేస్తున్నారు. మీడియా పురుషులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. అందుకే అక్కడి స్త్రీలు ఇస్లాం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ఇలా అన్నారు:  మీరూ, మీ భార్యలూ సంతోషంగా (సగౌరవంగా) స్వర్గంలో ప్రవేశించండి.ఖుర్ఆన్ సూరా జుఖ్రుఫ్ 43:70

 ముస్లిం స్త్రీలు

ఇస్లాం సమాజంలో స్త్రీలకూ, పురుషులకూ వారి వారి పూర్తి హక్కుల్ని, బాధ్యతల్నితెలియపరుస్తుంది. ఇస్లాంవారిరువురిలో ఎవరినీ అన్యాయం చేయదు. అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా సెలవిచ్చాడు: “సత్కార్యాలు  చేసేవారు –  వారు  పురుషులైనా,స్త్రీలైనా-  విశ్వసించి ఉంటే,  ఇలాంటివారు తప్పకుండా  స్వర్గంలో ప్రవేశి స్తారు. వారికి ఖర్జూరపు విత్తనంపై ఉండే గాటుకు సమానంగా కూడా అన్యాయం జరగదు.” ఖుర్ఆన్, సూరా నిసా4:124

 నిర్ధారణ

ఏ మనిషైతే స్త్రీని గౌరవించి, ఆమెతో న్యాయంగా మెలుగుతాడోఅతనే నిజమైన మగాడు మరియు మర్యాదస్తుడు, అదే ఎవడైతే ఆడవారిని అవమానపరుస్తాడో అతడు చాల చెడ్డ వ్యక్తి అని ఇస్లాం బోధిస్తుంది.

“అందరికంటే ఉత్తమమైన వ్యక్తిత్త్వం గలవాడు పూర్తి విశ్వాసి. మీలో మీ ఇంటివారితో ఉత్తమంగా మేలిగేవాడే అందరికంటే ఉత్తముడు” అని దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం అన్నారు.తిర్మిజి1162

ఇస్లాంలో మహిళలు

ఇస్లాంలో మహిళలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఇస్లాం మహిళకు తన ఆస్తి హక్కు ఇచ్చింది. ఆమె అల్లాహ్ ఆదేశించిన  (హలాల్) మార్గాల్లో తన ఆదాయాన్ని ఖర్చు చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఆమెకు వారసత్వపు హక్కు కూడా కలదు.

ప్రాముఖ్యత

ఇస్లాంలో మహిళలకు అధికగౌరవం ఇవ్వబడింది. ముస్లిం స్త్రీకి అల్లాహ్ పై అపారమైన విశ్వాసం ఉంటుంది, ఈ సృష్టిలో ఏది జరిగినా (మంచి – చెడు) అది అల్లాహ్ ఆజ్ఞ ప్రకారమే జరుగుతుందని విశ్వసిస్తుంది. ఇస్లాం స్త్రీలకు తల్లి, కూతురు, భార్య లాంటి హోదాలు ప్రసాదిస్తుంది.

 ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)సూక్తులు

దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) గారి కొన్ని ప్రసిద్దిగాంచిన సూక్తులు :”తల్లి పాదాల క్రింద స్వర్గం ఉంది.” ఇబ్న్ మాజా 2771.

ఒక వ్యక్తి ప్రవక్త(సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ను నేను ఎవరికి ఎక్కువగా సేవ చేయాలి అని అడిగాడు. దానికి దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) నీ తల్లి అని మూడు సార్లు అన్న తరువాత, నీ తండ్రి, ఆ తరువాత నీ దగ్గరి బంధువులు అని అన్నారు. సహీహ్ అల్ బుఖారీ వాల్యూం 8:2, సహీహ్ అల్ ముస్లిం 6181

అబూ హురైరా (రజి అల్లాహు అన్హు) సెలవిచ్చారు : ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) “స్త్రీల విషయంలో అల్లాహ్ కు భయపడండి, భార్యలను బాగా చూసుకొనేవాడే మీలో అందరికంటే మంచివాడు, ఒక ముస్లిం తన భార్యను అసహ్యించుకోకూడదు, ఒక విషయంలో ఆమె తప్పు చేసినా ఆమెలోని మంచి విషయాన్ని చూసి ఆమె తప్పులను మన్నించాలి, భార్యతో చాలా మంచిగా ఉండే భర్తయే ఉత్తమ విశ్వాసి” అని అన్నారు. సహీహ్ అల్ ముస్లిం 3469, తిర్మిజీ 278.

 స్త్రీ హోదా

ఇస్లాంలో స్త్రీ స్థానం చాలా ఉన్నతమైనది. స్త్రీ ప్రభావం ప్రతి ముస్లిం జీవితంలో చాలా గొప్పది. నవ సమాజ నిర్మాణానికి స్త్రీ నాంది పలుకుతుంది. ఇది సాధ్యమవ్వాలంటే స్త్రీ దైవగ్రంథమైన ఖుర్ఆన్ మరియు దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఆదేశాలను అనుసరించాలి.

ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసు నుండి దూరం ప్రతి ముస్లిం (పురుషుడు లేదా స్త్రీ) ను తప్పుదోవ పట్టిస్తుంది. కేవలం అల్లాహ్  చూపిన మార్గాన్ని, ప్రవక్తలు నడిచిన దారిని వదలడం వల్లనే నేడు అన్ని దేశాలు రకరకాల సమస్యలతో సతమతమవుతున్నాయి. దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)సెలవిచ్చారు : “నేను రెండిటిని వదిలి వెళుతున్నాను, వాటిని వదలనంత వరకు మీరు మార్గభ్రష్టులు కాలేరు. అవి ఏమిటంటే దైవగ్రంథమైన ఖుర్ఆన్ మరియు నా ఉపదేశాలు (సున్నత్).” మాలిక్ ఇన్ అల్-మువత్తా 2:899, అల్-హాకిమ్1:93, దీన్ని అల్-అల్బానీ అస్-సహీహ1871లో ధ్రువీకరించారు.

దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) తన సున్నత్ (హదీసు) లలో స్త్రీ భార్యగా, సోదరిగా, కూతురుగా నిర్వహించాల్సిన బాధ్యతలను వివరించారు.

స్త్రీ ప్రాముఖ్యత ఆమెపై మోయబడిన బాధ్యతల ద్వారా వ్యక్తమౌతుంది. ఆ బాధ్యతలను ఒక పురుషుడు కూడా మోయలేడు. అందువల్లే ప్రతి వ్యక్తి తన తల్లికి ప్రేమ, ఆప్యాయత, అనురాగం చూపాలని అల్లాహ్  ఆదేశించాడు. ఈ కారణంగా తండ్రిపై తల్లికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఉంది.

అల్లాహ్  సెలవిస్తున్నాడు :“ మరియు అల్లాహ్  ఇలా ఆదేశిస్తున్నాడు: ‘మేము మానవునకు తన తల్లిదండ్రుల యెడల మంచితనంతో మెలగటం విధిగా చేశాము. అతని తల్లి అతనిని బలహీనతపై బలహీనతను సహిస్తూ (తన గర్భంలో) భరిస్తుంది. మరియు ఆ బిడ్డ చనుపాలు మాన్పించే గడువు రెండు సంవత్సరాలు. నీవు నాకు మరియు నీ తల్లిదండ్రులకు కృతజ్ఞూడవై ఉండు. నా వైపునకే నీవు మరలి రావలసి ఉన్నది.”  సూరా లుఖ్మాన్ : 31:14

“మరియు మేము మానవునికి తన తల్లిదండ్రుల పట్ల మంచితనంతో మెలగాలని ఆదేశించము. అతని తల్లి అతనిని ఎంతో బాధతో తన గర్భంలో భరించింది మరియు ఎంతో బాధతో అతనిని కన్నది. మరియు అతనిని గర్భంలో భరించి అతనిని పాలు విడిపించే వరకు ముప్ఫై నెలలు అవుతాయి.” సూరా అల్ అహ్ ఖాఫ్ : 46:15

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.