సూరహ్‌ నూర్‌

''ఏ మనిషండి బాబూ! ఇతని మెదడు నుండి వస్తున్న మాటలు ఏం మాటలండి బాబు! ఒకవేళ ఈ మాటలే గనక తుర్క్‌ తె ...

Read More

సూరహ్‌ అన్నహ్ల్‌

పైనున్న ఆకాశమందున్న సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు, క్రిందనున్న భూమియందు గల సమద్రాలు,ఇవన్నీ అల్లాహ్‌ ఒ ...

Read More

సూరహ్‌ యూసుఫ్‌

ప్రవక్త యూసుఫ్‌ (అ) వారి గాథ. ఆయన బాల్యం నుండి దైవదౌత్యం ప్రసాదించ బడి, ప్రభుత్వ పగ్గాలు చేపట్ ...

Read More

సూరహ్ తౌబహ్‌

ఈ యుద్ధానికి సిద్ధమవ్వండి అని ఆదేశించిన సమయానికి ఖర్జూరాలు కోతకు వచ్చి ఉన్నాయి. అలాంటి సమయంలో ...

Read More