ఘోర పాపాలు

ఘోర పాపాలు

ఇలా అను: "స్వయంగా మీకు (మీ ఆత్మలకు) మీరే అన్యాయం చేసుకున్న నా దాసులారా! అల్లాహ్‌ కారుణ్యం పట్ల ...

వ్యక్తి మరియు సమాజంపై పాప ప్రభావం

వ్యక్తి మరియు సమాజంపై పాప ప్రభావం

బుద్ధి చేసే బోధనలకు బానిసయి మనిషి, అల్లాహ్‌ మార్గానికి దూరమైపోతాడు. మనసు కోరిన కోరికల మేరకు తన ...

‘ షిర్క్‌’  పుట్టు పూర్వోత్తరాలు

‘ షిర్క్‌’ పుట్టు పూర్వోత్తరాలు

ఆదిలో ప్రజలందరూ ఆత్మ స్వభావానికి, ప్రకృతి ధర్మానికి కట్టుబడి జీవించేవారు. రుజు మార్గాన నడిచేవార ...

ఇస్లాం పరిధి నుంచి బహిష్కరింపజేసే  కార్యాలు

ఇస్లాం పరిధి నుంచి బహిష్కరింపజేసే కార్యాలు

ఎవరైనా, అవిశ్వాసిని, లేదా బహుదైవారాధకుడిని, అవిశ్వాసి అని నమ్మనివారు మరియు వారి యొక్క అవిశ్వాసమ ...