ఇస్లాం యొక్క మూడవ కీలక భాగం – జకాత్

ఇస్లాం యొక్క మూడవ కీలక భాగం – జకాత్

జకాతు నిర్వచనం ׃ నిర్ణీత కాలమందు, నిర్ణీత వర్గం వారికి, నిర్ణీత నియమాలకు అనుగుణంగా తన సంపద నుండ ...

నేను నా రమజాన్ – 2

నేను నా రమజాన్ – 2

6) విశ్వాస సోదరులారా! మనకు ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) అంటే మన తన, మాన, ధనాలకన్నా అధిక ప్రేమ, అభి మాన ...

జకాత్‌ ప్రాముఖ్యత

జకాత్‌ ప్రాముఖ్యత

  ”(ఓ ప్రవక్తా!) నువ్వు వారిని పరిశుద్ధ పరచడానికీ, వారిని తీర్చిదిద్ద డానికీ వారి సం ...

జీవన ప్రమాణ పెరుగుదల జకాత్

జీవన ప్రమాణ పెరుగుదల జకాత్

కాత్‌ ఇస్లాం ప్రధాన సూత్రాల్లో ఒకటి. ఖుర్‌ఆన్‌లో ఎక్కడ నమాజ్‌ ప్రాముఖ్యత చెప్పబడిరదో అక్కడ జకాత ...

జకాత్‌ వ్యవస్థ

జకాత్‌ వ్యవస్థ

ఇస్లాం సౌధానికి ఉండే అయిదు మూల స్తంభాల్లో విశ్వాస ప్రకటనం, నమాజు తర్వాత 'జకాత్‌' మూడవ మూలస్తంభం ...

చిత్తశుద్ధి కలిగి చేసిన పుణ్యంబు…

చిత్తశుద్ధి కలిగి చేసిన పుణ్యంబు…

క్రయవిక్రయాలు కూడా జరగని, మైత్రీ ఉపయోగపడని, సిఫారసు కూడా చెల్లని, (చివరి) దినము రాకపూర్వమే, మేమ ...

ఫిత్రా దానాల పరమార్థం

ఫిత్రా దానాల పరమార్థం

నెల రోజులు కేవలం తమ ప్రభువు ప్రసన్నత కోసం ఉపవాసాలు పాటించిన వారంతా ఓ విధమైన ప్రత్యేక అనుభూతిని, ...