సూరహ్‌ నూర్‌

''ఏ మనిషండి బాబూ! ఇతని మెదడు నుండి వస్తున్న మాటలు ఏం మాటలండి బాబు! ఒకవేళ ఈ మాటలే గనక తుర్క్‌ తె ...

Read More

సూరతు మర్‌యమ్‌

కొందరు పిల్లలు ప్రవక్త యహ్యా (అ) వారి వద్దకు వచ్చి తమతోపాటు ఆడుకోవాల్సిందిగా కోరారు. అందుకాయన ఇ ...

Read More

సూరహ్‌ తాహా

అల్లాహ్‌ ఔన్నత్యాన్ని కొనియాడుతూ ఉండాలని, ఇతరులకు లభించిన వాటి  గురించి ఆలోచించరాదని, తన కుటుంబ ...

Read More

సూరతుల్‌ కహఫ్‌

అబుద్దర్దా (ర) గారి కథనం - సూరతుల్‌  కహఫ్‌లోని తొలి 10 ఆయతులు కంఠస్థం చేసుకున్న వ్యక్తి దజ్జాల్ ...

Read More