నుదుట పై బోట్టు, తిలకం పెట్టుకోవటం మరియు మంగళ సూత్రం ధరించటం షిర్క్ (బహుధైవరాధన) అవుతుందా!

♠బొట్టు:  ‘బిందు’ అనే సంస్కృతి పదం ఇది బిందీ నుండి వచ్చింది, దీని అర్ధం బొట్టు. సాద ...

Read More

కలం సాక్షిగా…!

కలం అనే ఈ అమానతు – రచయితలకు, జర్నలిస్టులకు, మేధాసంపన్నులకు, విజ్ఞులకు, వివేచనాపరులకు దేవుడు ప్ర ...

Read More