అసలు బాధ ఏది?

ప్రాణంకన్నా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నవారు మన మనో భావాలతో ఆడుకుంటున్నారని తెలిసినప్పుడు బాధ. ఆశలు చ ...

Read More

నరక కూపం 2

నరక కూపం 2 – తల్లిదండ్రి, సోదరి, సోదరులు, భార్యాపిల్లలు, బంధువులు,  స్నేహితులు ….ఇల ...

Read More

స్వర్గ ధామం 2

కోరిన వరం తక్షణం లభించే ఆనంద నిలయం. అనుక్షణం ఆనంద డోలికల్లో ఉర్రూతలూగించే నిత్య హరిత వనం. ఆత్మ ...

Read More

ఎవరీ దైవ దూతలు

మొధటి కోవకు చెందిన మనుషులు, జంతువులు, సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు కంటికి కనిపిస్తాయి గనక వాటి దైవత ...

Read More