తమస్సు తొలిగింది

వివేచనా పరులు 'ఈ లోకం పరలోక పంట పొలం' అంటారు. ఈ లోకం, లోకంలోని సమస్తం ఏదో ఒకనాడు నశించక తప్పదు. ...

Read More
మానవ జీవిత లక్ష్యం

మానవ జీవిత లక్ష్యం

ఓ మానవులారా..! నిశ్ఛయంగా మీ అందరి దేవుడు ఒక్కడే ఆ కరుణా మయుడు , ఆ కృపాకరుడు తప్ప మరో దేవుడు లేడ ...

Read More