మీ ప్రభు వైపునకు మరలండి

మీ ప్రభు వైపునకు మరలండి

ఒకప్పుడు నేనూ అందరిలా ఇస్లాం అంటే ఒక ప్రాంతానికి, భాషకి సంబంధించిన మతం అని, అల్లాహ్‌ అంటే కేవలం ...

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

  అపరిచిత సత్యాన్వేషి –  ఇమామ్‌ ఖుదామా అల్‌ మఖ్దసీ (రహ్మ) తన పుస్తకం ‘కితాబుత్ ...

తుది నిర్ణయం మీదే

తుది నిర్ణయం మీదే

పూర్వాశ్రమం గురించి చెప్పాలంటే - అగ్ర వర్ణాలవారు క్రింది వర్ణ జనులతో, దళితులతో కలిసి కూర్చోవడంగ ...

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

కంప్యూటర్‌ ప్రింటవుట్‌ ఆమెకో షాక్‌ ఇచ్చింది. ఇంతకి తాను రిజిస్టర్‌ చేసుకున్నది ఓ థియేటర్‌ క్లాస ...