బహు భార్యాత్వం

ప్రశ్న: ముస్లింలకు ఒకరికంటే ఎక్కువ మంది భార్యలు కలిగి వుండే అనుమతి ఎందుకు? అంటే ఇస్లాం ఒకరికంటే ...

Read More

వారసత్వ హక్కు

''ఎవరు వారసులు, ఎవరు వారసులు కారు, వారసత్వంలో ఎవరికెంత వాటా దక్కాలి అన్న విషయ అవగాన పేరే ఇల్ముల ...

Read More