కలిసి నిలబడండి మీ హృదయాలు కలుస్తాయి

కలిసి నిలబడండి మీ హృదయాలు కలుస్తాయి

ఇస్లాం తన అనుచర సమాజంలో క్రమశిక్షణ చెదరిపోకుండా ఉండటానికి 'సామూహిక నమాజ్‌' అనే క్రియాత్మక దృష్ట ...

ప్రయాణపు (ఖస్ర్‌) నమాజు)

ప్రయాణపు (ఖస్ర్‌) నమాజు)

ప్రయాణంలో పూర్తి నమాజు చేసుకోవచ్చు కాని ఖస్ర్‌ ఉత్తమం పై హదీసు ద్వారా బోధపడేదేమిటంటే ప్రయాణం ...

పరిశుభ్రత

పరిశుభ్రత

మన కంటికి కనబడకుండా కేవలం షరీయతు ద్వారా మాత్రమే అపరిశుభ్రమ యినదని తెలిసే అశుద్ధత. తనలోని వాసన, ...

పాత్రలు

పాత్రలు

వెండి, బంగారు పాత్రలు వినియోగం అన్ని వేళల నిషిద్ధమే. వుజూ కోసంగానీ నీరు త్రాగడానికి గానీ వెండి, ...

తహారత్‌

తహారత్‌

తహారత్‌ అంటే నిఘంటువ ప్రకారం శుచి,శుభ్రత అని అర్థం.'తతహ్హర్‌ బిల్‌ మా'' అంటే అన్ని విధాల కల్తీ ...

ఫిఖహ్‌

ఫిఖహ్‌

తాము అవలంబించే ధర్మం గురించి మరింత ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలన్న జిజ్ఞాస, ఆసక్తి గలవారి ప్రయోజనార్థం ...

ప్రార్థనలు

ప్రార్థనలు

''రబ్బనా జలమ్‌నా అన్‌ఫుసనా, వ ఇల్లమ్‌ తగ్‌ఫిర్‌ లనా, వ తర్‌హమ్‌నా లనకూనన్న మినల్‌ ఖాసిరీన్‌''. ...

దుఆ (ప్రార్థన)

దుఆ (ప్రార్థన)

ముహమ్మద్ ఇక్బాల్ కీలా ”రుకూ (నమాజ్‌) చేసే వారితో కలిసి రుకూ (సామూహిక నమాజు) చేయండి”. (దివ్యఖురా ...

సామూహిక  నమాజ్‌

సామూహిక నమాజ్‌

అనువాదం – హాఫిజ్ ముహమ్మద్ రసూల్ సామూహికంగా నమాజ్‌ చేయమని ఆదేశిస్తూ అల్లాహ్  ఇలా సెలవిచ్చా ...

ఇమామత్‌ ఆదేశాలు

ఇమామత్‌ ఆదేశాలు

ఇస్లామీయ ఆరాథనలు పుస్తకం నుండి నాయకుణ్ణి, పరిపాలకుణ్ణి ‘ఇమామ్‌’ అని పిలుస్తారు. కాన ...

నమాజు నియమాలు

నమాజు నియమాలు

ఈ తక్బీరును పలకటం విధి. ఇది పలకకపోతే అసలు నమాజే నెరవేరదు. ఇకపోతే నమాజు ప్రారంభించిన తర్వాత ఒక స ...

మసహ్

మసహ్

ఇస్లామీయ ఆరాథనలు పుస్తకం నుండి  ”శరీరావయవాలను నీళ్లతో కడగటానికి వీలు లేనప్పుడు లేక నీళ్ల ...

మలమూత్ర విసర్జన నియమాలు

మలమూత్ర విసర్జన నియమాలు

మరుగు దొడ్డి నుండి వెడలిన తర్వాత చేయవలసిన ప్రార్ధన మరుగు దొడ్డి నుండి వెడలినప్పుడు ముందుగా కుడ ...

నమాజ్‌ మేరాజ్‌ కానుక

నమాజ్‌ మేరాజ్‌ కానుక

 ఇస్లామీయ ఆరాథనలు పుస్తకం నుండి    ఇస్లాం ధర్మానికి రెండవ మూల స్తంభం నమాజ్‌. దైవప్రవక్త (స) మేర ...

తయమ్ముమ్‌   వివరణ

తయమ్ముమ్‌ వివరణ

ఇస్లామీయ ఆరాథనలు పుస్తకం నుండి ‘తయమ్ముమ్‌’ అంటే సంకల్పించటం అని అర్ధం. షరీఅత్‌ పరిభ ...

వుజూ వివరణ

వుజూ వివరణ

ఇస్లామీయ ఆరాథనలు పుస్తకం నుండి దైవప్రవక్త(స) ఇలా ప్రవచించారు: ఏ వ్యక్తి అయినా వుజూ చేసిన తరువాత ...

ఇస్రా మేరాజ్‌ నేర్పిన పాఠం

ఇస్రా మేరాజ్‌ నేర్పిన పాఠం

ధర్మాదేశాలన్ని దాదాపు దైవదూత జిబ్రీల్‌ (అ) వారిని మాధ్యమంగా చేసి ఇవ్వబడినవే; ఒక్క నమాజు తప్ప. ...

జుమా నమాజ్‌

జుమా నమాజ్‌

 జుమా నమాజ్‌ చేయటం విధి. దాని గురించి దేవుడు ఇలా  దేశిస్తు న్నాడు: ”విశ్వసించిన ప్రజలారా! ...

సామూహిక నమాజ్‌ ప్రాముఖ్యత

సామూహిక నమాజ్‌ ప్రాముఖ్యత

సామూహికంగా నమాజ్‌ చేయమని ఆదేశిస్తూ అల్లాహ్‌ ఇలా సెలవిచ్చాడు: ”రుకూ (నమాజ్‌) చేసే వారితో క ...

సామూహిక నమాజు అనివార్యమా?

సామూహిక నమాజు అనివార్యమా?

ప్రశ్న: నేను ఒక ఎడారి ప్రదేశంలో పని చేస్తున్నాను. అక్కడి నుంచి మస్జిద్‌కు వెళ్ళాలంటే 25 కి.మీ ప ...