జుమా నమాజ్‌

 జుమా నమాజ్‌ చేయటం విధి. దాని గురించి దేవుడు ఇలా  దేశిస్తు న్నాడు: ”విశ్వసించిన ప్రజలారా! ...

Read More
నమాజు

నమాజు ప్రాముఖ్యత

యుక్త వయసుకు చేరని బాలునిపై నమాజు విధికాదు. అయితే పిల్లోడు ఏడేండ్ల వయసుకు చేరాక అతనికి నమాజును ...

Read More

స్మరణ శ్రేష్ఠత

అల్లాహ్‌ను స్మరించుకోవడం అంటే ఆయనకు విధేయత చూపడమే. సంబర ఘడియల్లో తేలియాడుతున్నా, సంతాప సాగరంలో ...

Read More

అజాన్‌ సందేశం

ఓ మానవుల్లారా! ఆయనే ఆది ఆయనకు ముందు ఏదీ లేదు. ఆయనే అంతం ఆయన తర్వాత ఏదీ ఉండదు. ఆయనే బాహ్యాం ఆయనక ...

Read More