కువైట్ లో రమజాను వేడుకలు

కువైట్ లో రమజాను వేడుకలు – ఇప్పుడు సిరులు పొంగుతున్న జీవ గడ్డ కువైట్ ఒకప్పుడు (250 సంవత్స ...