New Muslims APP

సలాహ్ (నమాజు) విధానం

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా సెలవిచ్చారు – మీరు అలాగే నమాజు చదవండి, నన్నుఏ విధంగా నమాజు చదవుతూ చూస్తున్నారో. బుఖారి

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా సెలవిచ్చారు – మీరు అలాగే నమాజు చదవండి, నన్నుఏ విధంగా నమాజు చదవుతూ చూస్తున్నారో. బుఖారి

ఆస్క్ ఇస్లాం పీడియా

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా సెలవిచ్చారు – మీరు అలాగే నమాజు చదవండి, నన్నుఏ విధంగా నమాజు చదవుతూ చూస్తున్నారో. బుఖారి

నమాజు చేయు విధానం వివరంగా క్రింద ఇవ్వబడినది.

ఖియామ్
అంటే నమాజు చదువుటకు నిలబడుట

తక్బీర్– ఎ– తహ్రీమ
అంటే అల్లాహు అక్బర్ అని నమాజు ప్రారంభించడం

రెండు చేతులనూ అల్లాహు అక్బర్ అంటూ చెవుల వరకు లేక భుజాల వరకు ఎత్తడం
కుడిచేతిని ఎడమచేతి మీద రొమ్ము మధ్య భాగాన ఉంచవలెను.
“సుబహానకల్లాహుమ్మ వబిహందిక వతబారకస్ముక వతఆల జద్దుక వలా ఇలాహగైరుక” అని చదవాలి. దీనిని సనా అంటారు.
సజ్దా చేయనున్న చోట దృష్టిని ఉంచాలి

సూరతుల్ ఫాతిహా
మొదట “అఊజు బిల్లాహి మినష్షైతానిర్రజీం” చదవాలి
“బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీం” అనాలి
తరువాత సూరతుల్ ఫాతిహా చదవాలి

గమనిక׃ సూరతుల్ ఫాతిహా తర్వాత ఆమీన్ (ఓ అల్లాహ్ ! మా విన్నపాల్నిఅంగీకరించు) అనాలి
సూరతుల్ ఫాతిహా తరువాత ఏదైనా ఒక పూర్తి సూరహ్ లేదా సూరహ్ లోని కొన్ని వచనాలు (ఆయత్ లు) చదవాలి.

రుకూ చెయ్యాలి
రెండు చేతులనూ అల్లాహు అక్బర్ అంటూ చెవుల వరకు లేక భుజాల వరకు ఎత్తడం
నడుమును (వీపును) ముందుకు వంచి, రెండు చేతులతో రెండు మోకాళ్ళ చిప్పలను గట్టిగా పట్టుకుని, కంటి చూపు సజ్దా చేసేచోట ఉంచవలెను. దీనిని రుకూ అంటారు

రుకూ లో మూడు లేక ఐదు లేక ఏడు సార్లు సుబ్హాన రబ్బియల్ అజీం అనాలి

రుకూ నుండి లేవాలి
రుకూ నుంచి లేచి నిలబడుతూ, రెండు చేతులను భుజాల వరకు లేదా రెండు చెవులకు సమంగా లేపుతూ నమాజు చదివించే వారైనా లేదా ఒంటరిగా నమాజు చేసుకునే వ్యక్తి అయినా సమిఅల్లాహులిమన్ హమిద అనాలి
అందరూ రబ్బనా వలకల్ హమ్ద్ అనాలి

సజ్దా చేయాలి
సజ్దాలోకి వెళ్లడానికి ముందు అల్లాహు అక్బర్ అనాలి
సజ్దానందు మూడు లేక ఐదు లేక ఏడు సార్లు సుబ్హాన రబ్బియల్ ఆఁలా అనాలి
సజ్దా లో ఏడు అంగాలు భూమిని తాకాలి – 1. ముఖం (నుదురు,ముక్కు) 2. రెండు చేతులు 3. రెండు మోకాళ్ళు 4. రెండు పాదాల వ్రేళ్ళు

జల్సఇస్తిరాహత్ చేయాలి– అంటే రెండు సజ్దాల నడుమ కూర్చోడం
సజ్దా నుండి తల ఎత్తునప్పుడు అల్లాహు అక్బర్ అనాలి
రెండు సజ్దాల నడుమ నిదానంగా కూర్చొని మూడుసార్లు రబ్బిగ్ఫిర్లి అనాలి

మొదటి రకాతు పూర్తి అయ్యాక రెండవ రకాతుకై ఖియామ్ చేయ్యడం అంటే లేచి నిలబడడం
లేచి నిలబడుతూ అల్లాహు అక్బర్ అనాలి

మొదటి తషహ్హుద్ చేయాలి׃అంటే రెండు రకాతుల తరువాత తషహ్హుద్ లో కూర్చోవాలి
రెండు రకాతుల తర్వాత కూర్చుని ఈ దుఆ చదవాలి

“అత్తహియ్యాతు లిల్లాహి వస్సలవాతు వత్తయ్యిబాతు వస్సలాము అలైక అయ్యుహన్నబియ్యు వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాతుహు అస్సలాము అలైనా వ అలా ఇబాదిల్లాహిస్సాలిహీన్, అష్ హదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వ అష్ హదు అన్న ముహమ్మదన్ అబ్దుహు వ రసూలుహు”

అనువాదం׃ స్తుతి, శారీరక – ఆర్ధిక పరమైన ఆరాధనలన్నియూ అల్లాహ్ కొరకే, ఓ ప్రవక్తా ! మీపై అల్లాహ్ కరుణా కటాక్షాలు మరియు శుభాలు కురియుగాక, అల్లాహ్ శుభాలు మాపై మరియు పుణ్యాత్ములైన అల్లాహ్ దాసులపై కురియుగాక, నేను సాక్ష్యమిస్తున్నాను వాస్తవమైన ఆరాధ్యుడు ఎవడు లేడు, కేవలం ఒక్క అల్లాహ్ తప్ప మరియు సాక్ష్యమిస్తున్నాను ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అల్లాహ్ దాసుడు మరియు ఆయన సందేశహరుడు అని.

ఆఖరి తషహ్హుద్׃అత్తహియ్యాతు తరువాత దరూద్ షరీఫ్ చదవాలి.
“అల్లాహుమ్మ సల్లి అలా ముహమ్మదిన్ వ అలా ఆలి ముహమ్మదిన్ కమా సల్లైత అలా ఇబ్రాహీమ వ అలా ఆలి ఇబ్రాహీమ ఇన్నక హమీదున్ మజీద్.

అల్లాహుమ్మ బారిక్ అలా ముహమ్మదిన్ వ అలా ఆలి ముహమ్మదిన్ కమా బారక్ త అలా ఇబ్రాహీమ వ అలా ఆలి ఇబ్రాహీమ ఇన్నక హమీదున్ మజీద్”

ఓ అల్లాహ్ ! ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) పై కరుణ చూపించు మరియు ఆయన పరివారం పై కూడా – ఏ విధంగానైతే నీవు ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం పై మరియు ఆయన పరివారంపై కరుణ చూపించావో, నిశ్చయంగా నీవు ప్రశంనీయుడవూ, విధాతవూనూ.

ఓ అల్లాహ్ ! ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) పై శుభాలు కురిపించు మరియు ఆయన పరివారంపై కూడా , ఏ విధంగానైతే నీవు ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం పై మరియు ఆయన పరివారంపై శుభాలు కురిపించావో, నిశ్చయంగా నీవు ప్రశంసనీయుడవూ, విధాతవూనూ.

దరూద్ షరీఫ్ తరువాత ఈ దుఆ చదవాలి
“అల్లాహుమ్మఇన్నీ అఊజుబిక మిన్ అజాబి జహన్నమ వ అజాబిల్ ఖబ్ రి వమిన్ ఫిత్నతిల్ మహ్యావల్ మమాతి వమిన్ ఫిత్నతిల్ మసీహిద్దజ్జాల్” – ఓ అల్లాహ్ ! నేను నీ శరణువేడుతున్నాను నరకయాతన నుండి మరియు సమాధి యాతన నుండి, మరియు శరణు వేడుకుంటున్నాను జీవన్మరణాల నుండి మరియు మసీహ్ దజ్జాల్ చెడు నుండి.

సలాం చేయడం
నమాజు ముగించునప్పుడు ముఖాన్ని కుడివైపునకు మరల్చి అస్సలాము అలైకుమ్ వరహ్మతుల్లాహ్ అనాలి
మళ్ళీ ఎడమవైపుకు కూడా ముఖాన్ని మరల్చి, అదే విధంగా అనాలి
నమాజు చేస్తున్నప్పుడు లగ్నము – వినమ్రతలతో పాటు నెమ్మద – నిదానం కూడా ఉండాలి

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.