హజ్ పవర్ పాయింట్ 

హజ్‌ ఆశయాలు – 2

మనం చేసే ఏ ఆరాధన, మరే సత్కార్యమయినా సరే రెండు షరతులు ఉన్నప్పుడే అంగీకృతం అవుతుంది. అన్యదా త్రోస ...

Read More

హజరె అస్వద్

ఇబ్న్ అబ్బాస్ (రజి) ఉల్లేఖనం ప్రకారం దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం కాబాకు ఆనుకొని ఇలా అన్న ...

Read More

హజ్జ్ చరిత్ర

“ఓ మా ప్రభూ! వాస్తవానికి నేను నా సంతానంలో కొందరిని నీ పవిత్ర కాబా గృహం దగ్గర పైరుపండని, ఎండిపోయ ...

Read More