అజాన్‌

హిజ్రీ శకం మొదటి సంవత్సరంలో అజాన్‌ పలకడం ప్రారంభమైనది. ఆధారం: అల్లాహ్‌ ఇలా సెలవిచ్చాడు: '' ఓ ...

Read More

సలాత్‌

'''అతను తన కుటుంబీకులకు నమాజు గురించి, జకాత్‌ గురించి ఆదేశిస్తూ ఉండేవాడు. అతను తన ప్రభువు సన్ని ...

Read More

తయమ్ముమ్‌

''మీరు రోగ గ్రస్తులయితే లేక ప్రయాణావస్థలో ఉంటే లేక మీలో ఎవరయినా కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని వస్తే ల ...

Read More

గుసుల్‌ విధానం

కుడిచేత్తో నీళ్ళు తీసుకొని మొదట రెండు చేతులు మణికట్ల దాకా కడుక్కోవాలి. తర్వాత ఎడమ చేత్తో మర్మాం ...

Read More

గుసుల్‌:

గుసుల్‌: భాషాపరంగా గుసుల్‌ అంటే ఒక వస్తువుపై (ఆ వస్తువు ఏదయినా) నీళ్ళను కుమ్మరించడం. గుసుల్‌: ...

Read More

తహారత్‌ నిర్వచనం

అల్లాహ్‌ ఇలా సెలవిచ్చాడు: ''నిస్సందేహంగా అల్లాహ్‌ తౌబా చేసుకుంటూ ఉండేవారిని, పరిశుభ్రతను ,పరిశు ...

Read More

పరిశుభ్రత రకాలు

మన కంటికి కనబడకుండా కేవలం షరీయతు ద్వారా మాత్రమే అపరిశుభ్రమ యినదని తెలిసే అశుద్ధత. తనలోని వాసన, ...

Read More

ఇస్తిన్జా

సాధారణమైన నీటితో ఇస్తింజా చేసుకోవచ్చు. అలాగే జడ పదార్థాల ద్వారా కూడా అశుద్ధతను దూరం చేసుకోవచ్చ ...

Read More