తయమ్ముమ్‌

తయమ్ముమ్‌

''మీరు రోగ గ్రస్తులయితే లేక ప్రయాణావస్థలో ఉంటే లేక మీలో ఎవరయినా కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని వస్తే లే ...

గుసుల్‌ విధానం

గుసుల్‌ విధానం

కుడిచేత్తో నీళ్ళు తీసుకొని మొదట రెండు చేతులు మణికట్ల దాకా కడుక్కోవాలి. తర్వాత ఎడమ చేత్తో మర్మాం ...

గుసుల్‌:

గుసుల్‌:

గుసుల్‌: భాషాపరంగా గుసుల్‌ అంటే ఒక వస్తువుపై (ఆ వస్తువు ఏదయినా) నీళ్ళను కుమ్మరించడం. గుసుల్‌: ...

తహారత్‌ నిర్వచనం

తహారత్‌ నిర్వచనం

అల్లాహ్‌ ఇలా సెలవిచ్చాడు: ''నిస్సందేహంగా అల్లాహ్‌ తౌబా చేసుకుంటూ ఉండేవారిని, పరిశుభ్రతను ,పరిశు ...

పరిశుభ్రత రకాలు

పరిశుభ్రత రకాలు

మన కంటికి కనబడకుండా కేవలం షరీయతు ద్వారా మాత్రమే అపరిశుభ్రమ యినదని తెలిసే అశుద్ధత. తనలోని వాసన, ...

ఇస్తిన్జా

ఇస్తిన్జా

సాధారణమైన నీటితో ఇస్తింజా చేసుకోవచ్చు. అలాగే జడ పదార్థాల ద్వారా కూడా అశుద్ధతను దూరం చేసుకోవచ్చు ...

వుజూలో అయిష్టకరమైన విషయాలు

వుజూలో అయిష్టకరమైన విషయాలు

అమర్‌ బిన్‌ షుఐబ్‌ తన తండ్రి మరియు తాతతో ఇలా ఉల్లేఖించారు, దైవప్రవక్త(స) దగ్గరకు ఒక వ్యక్తి వచ్ ...

మేజోళ్ళపై మసహ్‌

మేజోళ్ళపై మసహ్‌

పాదాలను చీలమండలం వరకు కప్పివేసే తోలుతో చేయబడిన మేజోళ్ళ వంటి చెప్పుల్ని ఖుఫ్‌, ఖుఫ్ఫైన్‌ అనంటారు ...

వుజూ

వుజూ

ప్రళయ దినాన నా అనుచర సమాజం ప్రజలు వుజూ కారణంగా తమ కాళ్ళు చేతులు మెరిసి పోతున్న స్థితిలో హాజరవుత ...

మానవ సమైక్యతకు మూల సాధనం

మానవ సమైక్యతకు మూల సాధనం

నమాజు దైవానికి - దాసునికి మధ్య సంబంధాన్ని పటిష్టపరిచే మాధ్యమం. నమాజు ఒక దాసునికి - అతని ప్రభువు ...