సలాహ్ (నమాజు) విధానం

ఆస్క్ ఇస్లాం పీడియా ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా సెలవిచ్చారు – మీరు అలాగే నమాజు చదవండి, ...

Read More

దుఆ

అశాశ్వతమైన ఈ లోకంలో దేవుడు కష్టం, సుఖం, అదృష్టం, దురదృష్టం, మిత్రులు శత్రువులు, ఆరోగ్యం, అనారో ...

Read More

జుమా నమాజ్‌

దైవప్రవక్త (స) ఈ విధంగా ప్రవచించారు: ''ఎవరైనా జుమా రోజు గుసుల్‌ చేసి జుమా నమాజు కొరకు మస్జిద్‌ ...

Read More

ఆరాధన – పరమార్థం

దైవమార్గంలో ఖర్చు చేసేందుకు నా వద్ద ఒక్క పైసా లేదని, నేను ఏవిధంగా పుణ్యకార్యాలు చేసేదని ప్రవక్త ...

Read More

నఫిల్‌ నమాజులు

సున్నతే గైర్‌ ముఅక్కదా నిర్ధారిత సమయం పేరు లేనివి''అబ్దుల్లాహ్‌ బిన్‌ ఉమర్‌(ర)కథనం: దైవప్రవక్త ...

Read More

జుమా నమాజు

''రేపు ప్రళయ దినాన అందరి తర్వాత వచ్చి అందరికన్నా ముందుండే సముదాయం మేమే అవుతాము. యూద క్రైస్తవుల ...

Read More

అర్కానుస్సలాహ్‌

ప్రతి విషయంలోని రుక్న్‌ అనేది పునాది లాంటిది. మరి నమాజులో రుకూ, సజ్దా మొదలైనవి నమాజు మూలాధారాల ...

Read More