త్యాగమూర్తి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్‌

త్యాగమూర్తి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్‌

తన కుటుంబాన్ని మదలి ఒక్కో అడుగు దూరంగా వెళుతున్న కొద్దీ ఇబ్రాహీమ్‌ (అ)కు దుఃఖం అతిశయించసాగింది. ...