ఆత్మ  వాస్తవికత

మానవుడు మరణించినా, మానవుడుని జంతువులు తిన్నా, మానవుడుని అగ్నికి ఆహుతి చేసినా, మానవుడు బూడిదగా మ ...

Read More

అసలు బాధ ఏది?

ప్రాణంకన్నా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నవారు మన మనో భావాలతో ఆడుకుంటున్నారని తెలిసినప్పుడు బాధ. ఆశలు చ ...

Read More

తమస్సు తొలిగింది

వివేచనా పరులు 'ఈ లోకం పరలోక పంట పొలం' అంటారు. ఈ లోకం, లోకంలోని సమస్తం ఏదో ఒకనాడు నశించక తప్పదు. ...

Read More
మానవ జీవిత లక్ష్యం

మానవ జీవిత లక్ష్యం

ఓ మానవులారా..! నిశ్ఛయంగా మీ అందరి దేవుడు ఒక్కడే ఆ కరుణా మయుడు , ఆ కృపాకరుడు తప్ప మరో దేవుడు లేడ ...

Read More