మానవ మహోపకారి ముహమ్మద్ (స)

మానవ మహోపకారి ముహమ్మద్ (స)

అల్ల్లాహ్‌ను ధ్యానించే, ఆయన్ను ఆరాధించేవారందరిలోకెల్లా ముహమ్మద్‌ (స) అత్యుత్తములు. దైవారాధన, ద ...

దావహ్ టూల్స్ – పరికరాలు

దావహ్ టూల్స్ – పరికరాలు

వ్యవస్థ-అది ఎంత బలమయినదయినా, సిద్ధాంతం-అది ఎంత ఉత్తమమైనదైనా, కేవలం అనుసరించి నందు వల్ల సమైక్యత, ...

కర్తవ్య బోధ

కర్తవ్య బోధ

”The World Is Flot” -పప్రంచం ఓ వేదిక.”Command and Control” అన్నది నిన్నటి మాట. ”Connect and Col ...

కర్తవ్యం పిలుస్తోంది!

కర్తవ్యం పిలుస్తోంది!

కర్తవ్యం పిలుస్తోంది!మీరు ధర్మాన్ని ఆదేశించే (బోధించే) వారు మరియు అధర్మాన్ని నిషేధించే (నిరోధిం ...

విశ్వ జనీన ధర్మం ఇస్లాం

విశ్వ జనీన ధర్మం ఇస్లాం

”నా ఉపమానం ఎలాంటి దంటే, నిప్పు రాజేయబడి ఉంది…ప్రజలు తండోపతండాలుగా వెళ్ళి అందులో పడబోతున్నారు…నే ...

ధర్మబోధ మనందరి బాధ్యత

ధర్మబోధ మనందరి బాధ్యత

దైవప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) ఇలా ఉపదేశించారు: ”ఎవరయితే సన్మార్గం వైపునకు ప్రజల్ని ఆహ్వానించాడో అత ...

సమాధి సంగతులు

సమాధి సంగతులు

ధర్మఖలీఫాలో జుగ్రజులయిన హజ్రత్‌ అబూ బకర్‌ (ర) గారు మర ణాన్ని, సమాధిని తలచుకుని ఎంతగా భయపడేవారో ...

సృష్టీ ఆయనదే; పాలనాధికారమూ ఆయనదే.

సృష్టీ ఆయనదే; పాలనాధికారమూ ఆయనదే.

షేఖ్ అబ్దుల్ ఖాదిర్ ఉమ్రీ అల్లాహ్‌యే గగన భువనాలను సృజించాడు. సూర్యచంద్రనక్షత్రాలను సృజించాడు. ఆ ...

సంస్కారం – సాత్వికం

సంస్కారం – సాత్వికం

మానవ చరిత్రలో సదా అత్యధిక శాతం ప్రజలు మత ధర్మాన్ని నమ్మేవారుగా కనబడతారు. ఈ కారణంగానే ఖుర్‌ఆన్‌ ...

దశ దినాలు మరియు ఖుర్బానీ ప్రాశస్త్యం

దశ దినాలు మరియు ఖుర్బానీ ప్రాశస్త్యం

షేక్ హబీబుర్రహ్మన్ జామాయీ దైవదాసులు పుణ్యాలు చేసి అత్యంత శ్రేష్ఠ మయిన సామగ్రి అయిన ‘తఖ్వ ...

జకాత్‌ ప్రాముఖ్యత

జకాత్‌ ప్రాముఖ్యత

  ”(ఓ ప్రవక్తా!) నువ్వు వారిని పరిశుద్ధ పరచడానికీ, వారిని తీర్చిదిద్ద డానికీ వారి సం ...

ఫాలస్తీనా మూల వాసులు ఎవరు?

ఫాలస్తీనా మూల వాసులు ఎవరు?

  తల ఛిద్రమయిపోయిన తొమ్మిది నెలల చిన్నారిని హత్తుకుని గుండెలవిసేలా ఏడిస్తున్న తండ్రి… ...

ఈ శిక్షణ అవ్వాలి రక్షణ!

ఈ శిక్షణ అవ్వాలి రక్షణ!

ఉపవాసం అన్ని సమాజాల్లోనూ, అన్ని కాలాల్లోనూ పరిఢవిల్లుతూ వస్తున్న అనాది సంప్రదాయం. చివరికి కొన్న ...

ఖుర్ఆన్ పరిచయం

ఖుర్ఆన్ పరిచయం

దీనిలో అహంకారం, అసత్యం, వాగ్దానం, ఒప్పందం, ప్రతిజ్ఞ, ప్రమా ణాలు, న్యాయం, సాక్ష్యం, నిజా యితీ, ...

అతిథి మర్యాదలో దైవప్రస్నత…

అతిథి మర్యాదలో దైవప్రస్నత…

తమ అవసరాలకంటే, ఇతరుల అవసరాలకు ప్రాధాన్యత నివ్వడం, వారి కష్టసుఖాలలో పాలు పంచుకోవడం, అతిథులను గౌర ...

హజ్ పవర్ పాయింట్

హజ్ పవర్ పాయింట్

హజ్ పవర్ పాయింట్  లబ్బైక అల్లాహుమ్మ లబ్బైక్, లబ్బైక లాషరీక లక లబ్బైక్, ఇన్నల్ హమ్ ద, వన్నామత, ల ...