సిసలయిన సాఫల్యం

మౌలానా అబ్దుల్‌ ఖాదిర్‌ ఉమ్రీ ప్రతి మనిషి సహజంగా సాఫల్యాన్ని కాంక్షిస్తాడు. విజయాన్ని సాధిం చాల ...

Read More

మిస్వాక్‌ మేలు

సంపూర్ణ ఆరోగ్యం మిస్వాక్‌: ‘మిస్వాక్‌, సివాక్‌’ అనగానే ప్రవక్త (స) వారి సంప్రదాయాల ...

Read More

చాడీలు చెప్పడం

– ఆస్క్ ఇస్లాం పీడియా పరిచయం ఇస్లాంలో చాడీలు చెప్పడం మహా పాపం. ముస్లిం తన నోటిని అదుపులో ...

Read More

తన కోపం తన శత్రువు

కోపం ఎందుకు వస్తుంది? అంటే, సాధారణంగా కోరింది కోరినట్లు గా జరగకపోవడం, అనుకున్నది సమయానికి అవ్వక ...

Read More

మేలిమి గుణం క్షమ

''వారు కలిమిలోనూ, లేమిలోనూ (ధర్మమార్గంలో) ఖర్చు చేస్తారు. కోపాన్ని దిగమ్రింగుతారు. ప్రజల పట్ల మ ...

Read More

మధురమైన మాట

1) ఒక మంచి ఆలోచనకి అంకురంగా వెయ్య ండి. ఒక స్పూర్తి మొలక పైకొస్తుంది. 2) ఒక స్పూర్తి మొలకని అంట ...

Read More