అరచేతిలో అంతర్జాలం

నూతన టెక్నాలజీ ప్రతి ఒక్కరికీ అడుగు దూరంలో ఉన్న నేటి ఈ ఆధునికంలో-ప్రింంగ్‌ మీడియాకన్నా ఎలక్ట్రా ...

Read More

ఇస్లామీయ ప్రవర్తన

”మంచీ – చెడు (ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ) సమానం కాలేవు. (ఓ ముహమ్మద్‌ – =(లి)!) చెడును మంచితోనే నిర్మూల ...

Read More

హజ్‌ విధానం

మంచి పుస్తకాలు చదువుతూ సూర్యాస్తమయం వరకు అరఫాలో వేచి ఉండాలి. సూర్యాస్తమయానికి ముందు బయలుదేరకూడద ...

Read More