మధ్యస్థ సమాజం

‘మధ్యే మార్గం’-నేడు సంఘ సంస్కర్తల, ధర్మ పండితుల, రాజకీయ నాయ కుల, ఆస్తికుల, నాస్తికు ...

Read More

ముహర్రం

ఎన్ని ముహర్రమ్‌లు రాలేదు ఇం కెన్ని ఆషూరాలు పోలేదు ఎక్కడి బ్రతుకులు అక్కడే ఎక్కడి గొంగళి అక్కడే ...

Read More

హిజ్రీ సంవత్సరాది

చెడు నుంచి మంచి వైపునకు, చెడు భావాల నుంచి సవ్యమైన భావాల వైపునకు, చెడు వాతావరణం నుంచి శుభప్రద ...

Read More

అనువాదం – అర్హత

తెలుగు సాహిత్యం అనువాదంతోనే ప్రారంభమయింది(ఆది కావ్యం). ఆ విధంగా అనువాదం మన నిత్య జీవితంలో విడద ...

Read More

చదువు-సంస్కారం

ఏ హృయంలోనయితే ధర్మశీలత, దైవభీతి ఉంటుందో అక్కడే ప్రవర్తనలో సౌందర్యం ఉంటుంది. మనుషుల్లో ప్రవర్తన ...

Read More