దుఆ (ప్రార్థన)

dua -muslim-man-pray

ముహమ్మద్ ఇక్బాల్ కీలా

”రుకూ (నమాజ్‌) చేసే వారితో కలిసి రుకూ (సామూహిక నమాజు) చేయండి”. (దివ్యఖురాన్-2:42)

Related Post