విశ్వ కర్త అల్లాహ్ ఉనికిని తెలియజేసే నిదర్శనాలు

విశ్వ కర్త అల్లాహ్ ఉనికిని తెలియజేసే నిదర్శనాలు

విశ్వ కర్త అల్లాహ్ ఉనికిని తెలియజేసే నిదర్శనాలు –  దేవుడు, ఆరాధ్యుడు అనేది ఒక అపురూప భావన ...