కారుణ్య హృదయం

కరుణ, దయ, జాలి, సానుభూతి అన్న విషయాలకు హృదయంలో స్థానం లేదంటే అలాంటివారు దైవం దృష్టిలో దౌర్భాగ్య ...

Read More