జుమా నమాజ్‌

 జుమా నమాజ్‌ చేయటం విధి. దాని గురించి దేవుడు ఇలా  దేశిస్తు న్నాడు: ”విశ్వసించిన ప్రజలారా! ...

Read More