‘నేను నా రమజాను’

''ఎవరయితే ఫజ్ర్‌ నమాజు జమాఅత్‌తో చేసి, ఆ తార్వత అల్లాహ్‌ను స్మరించుకుంటూ సూర్యోదయం అయ్యేంత వరకు ...

Read More