తౌహీద్‌ ప్రధానం

ప్రశ్న: ప్రవక్తలందరి తొలి సందేశం ఏమిటి? జ: తౌహీద్‌. అల్లాహ్‌ ఖుర్‌ఆన్‌లో ఇలా సెలవిచ్చాడు: ̶ ...

Read More