బహు భార్యాత్వం

ప్రశ్న: ముస్లింలకు ఒకరికంటే ఎక్కువ మంది భార్యలు కలిగి వుండే అనుమతి ఎందుకు? అంటే ఇస్లాం ఒకరికంటే ...