హజ్ పవర్ పాయింట్ 

హజ్ పవర్ పాయింట్

హజ్ పవర్ పాయింట్  లబ్బైక అల్లాహుమ్మ లబ్బైక్, లబ్బైక లాషరీక లక లబ్బైక్, ఇన్నల్ హమ్ ద, వన్నామత, ల ...

Read More

హజ్ ఆదేశాలు

 షేఖ్  హబీబుర్రహ్మాన్ హజ్‌ ఇస్లాం యొక్క కీలక భాగాలలో ఒక భాగం. దైవప్రవక్త(స) ఇలా ప్రవచించారు: &# ...

Read More