సత్య సందేశం

బంధువులు, బాట సారులు, అనాధల హక్కులను నెరవేర్చండి. అల్లాహ్‌ అనుగ్రహిం చిన ధనాన్ని దూబారా ఖర్చు చ ...

Read More

తౌహీద్‌ ప్రధానం

ప్రశ్న: ప్రవక్తలందరి తొలి సందేశం ఏమిటి? జ: తౌహీద్‌. అల్లాహ్‌ ఖుర్‌ఆన్‌లో ఇలా సెలవిచ్చాడు: ̶ ...

Read More