వారసత్వ హక్కు

''ఎవరు వారసులు, ఎవరు వారసులు కారు, వారసత్వంలో ఎవరికెంత వాటా దక్కాలి అన్న విషయ అవగాన పేరే ఇల్ముల ...

Read More

సంతృప్తి-అసంతృప్తి

”సంపన్నత అనేది అధిక సంపద, అధిక సామగ్రి ద్వారా లభ్యమయ్యేది కాదు. అసలు సంపన్నత హృదయ సంపన్నతే” అన ...

Read More

ప్రియమైన అమ్మకు…!

అమ్మా! నేను విశ్వాస ఘాతుకానికి పాల్పడ్డానమ్మా... ఎంతో మంది నమ్మకాలతో నేనాడుకున్నానమ్మా... ఇప్పు ...

Read More