వారసత్వ హక్కు

''ఎవరు వారసులు, ఎవరు వారసులు కారు, వారసత్వంలో ఎవరికెంత వాటా దక్కాలి అన్న విషయ అవగాన పేరే ఇల్ముల ...

Read More

అఖీఖా ఆదేశాలు

‘అస్సలాము అలైకుమ్‌’ అన్నాడు రాఫె, అబ్దుల్లాహ్‌ా గారిని ఉద్దేశించి. ‘వ అలైకు ...

Read More