మనం – మన పిల్లలు

పిల్లల ప్రవర్తన: పిల్లల ప్రవర్తనలో రెండు ప్రధాన తేడాలుంటాయి. వైద్య పరమైన కార ణాల వలన వచ్చేెవి ...

Read More

అఖీఖా

ఇస్లామీయ పరిభాషలో పుట్టిన బిడ్డ కోసం మేకపోతును ‘ఖుర్బాని’చేయడాన్ని అఖీఖా అంటారు.‘ఖుర్బాని’చేసేట ...

Read More

అనుమాన భూతం

దాంపత్య జీవితం   – – అది నమ్మకం అనే బీజంతో ఎదిగే మహా వృక్షం. దాంపత్య జీవితం – ...

Read More

ఆలుమగల అనుబంధం

కుటుంబ జీవితంలో శాంతి కొరవడితే, అది సత్సమాజ నిర్మాణానికి అవరోధంగా పరిణమిస్తుంది. అందుకని భార్యా ...

Read More