యథో ధర్మః తథో జయః

మానవులారా! నన్ను వదలి ఇతర దైవాలెవ్వరినీ ఎన్నికీ ఆరాధనా యోగ్యులుగా చేసుకోకండి. ఎందుకంటే ఒక్కడనె ...

Read More
None

మితం – హితం

''మితం, మితం సర్వదా హితం. దాని మాధ్యమంగానే మీరు మీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలరు'' అన్నారు ప్రవక్త (స) ...

Read More