చేతబడి వాస్తవికత

అన్నింటికన్నా హేయమయిన చేతబడి మనకు మనం చేసుకు నేది. దాంతో పోలిస్తే ఎదుివాళ్ళు చేెసే చేతబడి అత్యల ...

Read More

ఉభయ కుశలోపరి

ఒకరి గురించి మాట్లాడి బంధాలు తెంచుకోవాల్సిన సందర్భం కాదిది; అందరితో మాట్లాడి సామరస్యాన్ని, సుహృ ...

Read More

సంతృప్తి-అసంతృప్తి

”సంపన్నత అనేది అధిక సంపద, అధిక సామగ్రి ద్వారా లభ్యమయ్యేది కాదు. అసలు సంపన్నత హృదయ సంపన్నతే” అన ...

Read More