ఉభయ కుశలోపరి

ఒకరి గురించి మాట్లాడి బంధాలు తెంచుకోవాల్సిన సందర్భం కాదిది; అందరితో మాట్లాడి సామరస్యాన్ని, సుహృ ...

Read More

దిష్టి-దృష్టి

చెడు దృష్టి అనే నమ్మకం బారత దేశంతోపాటు దాదాపు అన్ని దేశాల్లోనూ మనకు కనబడుతుంది. ”నరుడి దృ ...

Read More