నిరాశ నిషిద్ధం!

''నిలకడ కలిగిన ఈ చీమ తన అవిరళ కృషితో తాను అనుకున్నది సాధించ గలిగినప్పుడు, నేను సృష్టి శ్రేష్టు ...

Read More

శతమానం భవతి!

మనది ప్రజాస్వామ్య దేశం. సహనమూర్తులు, శాంతి కాముకులు భారతీయులు.125 కోట్ల మంది జనాభా ఉన్న మన దేశ ...

Read More

యథో ధర్మః తథో జయః

మానవులారా! నన్ను వదలి ఇతర దైవాలెవ్వరినీ ఎన్నికీ ఆరాధనా యోగ్యులుగా చేసుకోకండి. ఎందుకంటే ఒక్కడనె ...

Read More
None

మితం – హితం

''మితం, మితం సర్వదా హితం. దాని మాధ్యమంగానే మీరు మీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలరు'' అన్నారు ప్రవక్త (స) ...

Read More

చేతబడి వాస్తవికత

అన్నింటికన్నా హేయమయిన చేతబడి మనకు మనం చేసుకు నేది. దాంతో పోలిస్తే ఎదుివాళ్ళు చేెసే చేతబడి అత్యల ...

Read More