జాతీయ వాదం వివాదం

కొన్ని దేశాలు ప్రగతిశీల, పజాస్వామిక జాతీయ వాదాన్ని పవ్రేశ పెడితే, కొన్ని దేశాలు అత్యంత ద్వేష పూ ...

Read More

వారసత్వ హక్కు

''ఎవరు వారసులు, ఎవరు వారసులు కారు, వారసత్వంలో ఎవరికెంత వాటా దక్కాలి అన్న విషయ అవగాన పేరే ఇల్ముల ...

Read More

ఆ ఎంపిక మీదే

నేను నమ్ముతున్న దైవం సత్యమా, మిథ్యనా? నా తాతముత్తాల నుండి నా తండ్రికి, నా తండ్రి నుండి నాకు సం ...

Read More

న్యాయంతోనే మనం

''మనిషిలో సత్యధర్మ అవగాహనతోపాటు న్యాయశీలత కూడా ఉంటే సకల సలక్షణాలు అతనిలో ఉన్నట్లే''. ...

Read More

ముస్లిం జన జాగృతి

సున్నత్‌, బిద్‌ఆత్‌ల అవగాహనతో పాటు తౌహీద్‌పై ముస్లిం జన సమూహాన్ని సమైక్య పర్చే సమిష్టి కృషికి ...

Read More
ఆత్మావలోకనం

ఆత్మావలోకనం

ఎంత గొప్పదీ ఆత్మావలోకనం! ఎంత చక్కనయినదీ స్వయం పరిశీ లనం!! పత్రి ఒక్కరూ ఆత్మావలోకనం చేసుకోవాలని ...

Read More