ఏసు బోధనలలో దేవుడు ఎవరు?

Who is GOD? According to the Teachings of Jesus (pbuh)  telugu

ఈ వీడియోలో యునివర్సల్ ఇస్లామిక్ రిసెర్చ్ సెంటరు వక్తలు ఏసు బోధనలలో దేవుడు ఎవరుఅనే విషయం గురించి వివరంగా చర్చించారు.

v

Related Post