జుమా నమాజ్‌

 జుమా నమాజ్‌ చేయటం విధి. దాని గురించి దేవుడు ఇలా  దేశిస్తు న్నాడు: ”విశ్వసించిన ప్రజలారా! ...

Read More

కలం సాక్షిగా…!

కలం అనే ఈ అమానతు – రచయితలకు, జర్నలిస్టులకు, మేధాసంపన్నులకు, విజ్ఞులకు, వివేచనాపరులకు దేవుడు ప్ర ...

Read More

పాము పగ బట్టుతుందా…?

నిశ్శబ్ధ స్థలం…జల పాతాల ఘోష….నదుల గలగలలు….దూర తీరాల్లో ఉదయించే….అస్తమించే సూర్యుడు….ఎత్తయిన చెట ...

Read More