మారుతున్న విలువలు

మారుతున్న విలువలు

 మతం, వర్గం, కులం, ప్రాంతం, భాష అన్న కృత్రిమ గీతల్ని దాటి, మంచి కోసం, సమాజ, దేశ శ్రేయస్సు, ప్రజ ...

హజ్‌ ఆశయాలు – 2

హజ్‌ ఆశయాలు – 2

మనం చేసే ఏ ఆరాధన, మరే సత్కార్యమయినా సరే రెండు షరతులు ఉన్నప్పుడే అంగీకృతం అవుతుంది. అన్యదా త్రోస ...

న్యాయంతోనే మనం

న్యాయంతోనే మనం

''మనిషిలో సత్యధర్మ అవగాహనతోపాటు న్యాయశీలత కూడా ఉంటే సకల సలక్షణాలు అతనిలో ఉన్నట్లే''. ...

సూరహ్‌ నూర్‌

సూరహ్‌ నూర్‌

''ఏ మనిషండి బాబూ! ఇతని మెదడు నుండి వస్తున్న మాటలు ఏం మాటలండి బాబు! ఒకవేళ ఈ మాటలే గనక తుర్క్‌ తె ...

సూరతుల్‌ మోమినూన్‌

సూరతుల్‌ మోమినూన్‌

వాస్తవానికి విశ్వాసులు సాఫల్యం పొందుతారు; వారే! ఎవరైతే తమ నమా’జ్‌లో వినమ్రతను పాటిస్తారో! మరి ...

సూరతు మర్‌యమ్‌

సూరతు మర్‌యమ్‌

కొందరు పిల్లలు ప్రవక్త యహ్యా (అ) వారి వద్దకు వచ్చి తమతోపాటు ఆడుకోవాల్సిందిగా కోరారు. అందుకాయన ఇ ...

సూరహ్‌ తాహా

సూరహ్‌ తాహా

అల్లాహ్‌ ఔన్నత్యాన్ని కొనియాడుతూ ఉండాలని, ఇతరులకు లభించిన వాటి  గురించి ఆలోచించరాదని, తన కుటుంబ ...

సూరతుల్‌ కహఫ్‌

సూరతుల్‌ కహఫ్‌

అబుద్దర్దా (ర) గారి కథనం - సూరతుల్‌  కహఫ్‌లోని తొలి 10 ఆయతులు కంఠస్థం చేసుకున్న వ్యక్తి దజ్జాల్ ...

సూరతుల్‌ ఇస్రా

సూరతుల్‌ ఇస్రా

హజ్రత్‌ ఆయిషా (ర.అ) ఇలా అన్నారు: ''ప్రవక్త (స) ప్రతి రాత్రి బనీ ఇస్రాయీల్‌ (ఇస్రా) మరియు అజ్జుమ ...

సూరహ్‌ అన్నహ్ల్‌

సూరహ్‌ అన్నహ్ల్‌

పైనున్న ఆకాశమందున్న సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు, క్రిందనున్న భూమియందు గల సమద్రాలు,ఇవన్నీ అల్లాహ్‌ ఒక ...

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

  అపరిచిత సత్యాన్వేషి –  ఇమామ్‌ ఖుదామా అల్‌ మఖ్దసీ (రహ్మ) తన పుస్తకం ‘కితాబుత్ ...

సూరహ్‌ అర్రాద్‌

సూరహ్‌ అర్రాద్‌

దానికి అతను - ''అల్లాహ్‌ ఎవరు? బంగారంతో చేయబడిన వాడా? వెండితో చేయబడినవాడా? రాగితో చెయ్యబడిన వాడ ...

సూరహ్‌ యూసుఫ్‌

సూరహ్‌ యూసుఫ్‌

ప్రవక్త యూసుఫ్‌ (అ) వారి గాథ. ఆయన బాల్యం నుండి దైవదౌత్యం ప్రసాదించ బడి, ప్రభుత్వ పగ్గాలు చేపట్ ...

సూరహ్‌ హూద్‌ (అ)

సూరహ్‌ హూద్‌ (అ)

మరియు దినపు చివరి రెండు భాగాల్లోనూ మరియు రాత్రిపూట కొంత భాగంలో కూడా నమా'జ్ సలపండి. నిశ్చయంగా, స ...

సూరహ్  తౌబహ్‌

సూరహ్ తౌబహ్‌

ఈ యుద్ధానికి సిద్ధమవ్వండి అని ఆదేశించిన సమయానికి ఖర్జూరాలు కోతకు వచ్చి ఉన్నాయి. అలాంటి సమయంలో ...

సూరతుల్‌ అన్‌ఫాల్‌

సూరతుల్‌ అన్‌ఫాల్‌

ఎందుకంటే వాస్తవానికి, మీలో బలహీనత ఉన్నదని ఆయనకు తెలుసు. కాబట్టి మీలో వందమంది స్థైర్యం గలవారు ఉం ...

సూరతుల్‌ అన్‌ఆమ్‌

సూరతుల్‌ అన్‌ఆమ్‌

ఆకాశాలను మరియు భూమిని సృష్టించి; చీకట్లను మరియు వెలుగును నెలకొలిపిన అల్లాహ్ మాత్రమే సర్వ స్తోత్ ...

సూరతుల్‌ మాయిదహ్‌

సూరతుల్‌ మాయిదహ్‌

అది ఏ రోజు అవ తరించిందో కూడా తెలుసు. ఏ ఘడియలో అవతరించిందో కూడా తెలుసు. అది అరఫా దినాన శుక్రవార ...

సూరహ్‌ అన్నిసా

సూరహ్‌ అన్నిసా

ఈ సూరహ్‌ ముస్లిం కుటుంబానికి, ముస్లిం రాజ్యానికి, ముస్లిం సమాజానికి సంబంధించిన విషయాల గురించి చ ...

సూరహ్‌ ఆల్‌ ఇమ్రాన్‌

సూరహ్‌ ఆల్‌ ఇమ్రాన్‌

జాహ్రావైన్‌ (రెండు జ్యోతులు) చదువుతూ ఉండండి. అవి తమను పారాయణం చేసే వారి తరఫున పోరాడుతాయి. రేపు ...